Privacyverklaring Lucidus

Lucidus, gevestigd te Diamantstraat 10, 2200 Herentals, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.


Voor de verwerking die het voorwerp is van deze privacyverklaring is Lucidus NV met ondernemingsnummer BE 0779 972 644 en maatschappelijke zetel te Diamantstraat 10, 2200 Herentals, België.

Lucidus neemt de privacy van de betrokkene serieus en zal het nodige in het werk stellen om deze op passende wijze te kunnen beschermen. Om voldoende transparantie te bieden inzake de verwerking van uw persoonsgegevens via onze verschillende websites, hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Deze is van toepassing op de volgende websites.

Onze privacyverklaring wordt steeds meegegeven op het ogenblik dat wij uw gegevens verzamelen en dit nog niet eerder gebeurd is. Bij het inzenden van uw gegevens op dat ogenblik gaan wij er van uit dat u deze verklaring heeft gelezen en hier mee akkoord gaat. Daarom vragen wij u deze verklaring grondig door te nemen. Als u nog vragen heeft bij deze verklaring, kan u die steeds stellen via privacy@bewire.be.

Lucidus handelt in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

Definities

“AVG” de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving, die in voege is sedert 25 Mei 2018.

“Persoonsgegevens”, “Verwerker”, “Verwerkingsverantwoordelijke”, “Verwerking”, “Betrokkene”, “Ontvanger” (of een van de equivalente termen) hebben de betekenis zoals uiteengezet onder de Belgische privacywet van 8 December 1992 en met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving.

Artikel 1 – Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens via onze website omwille van een aantal redenen. Ten eerste omdat u via onze website contact met ons kan opnemen en om hier antwoord aan te kunnen geven hebben wij de door u ingevulde identificatiegegevens nodig. Ten tweede, in het kader van de kwaliteit van onze website en bijhorende communicatie, verzamelen wij analytische cookies die mogelijks ook locatiegegevens bevatten. Deze hebben wij nodig om onze website zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken, zoals past binnen ons kwaliteitsbeleid in het kader van onze ISO 9001 certificering. Deze gegevens zullen wij enkel in geanonimiseerde vorm gebruiken om uw privacy in passende mate te kunnen waarborgen. U kan hier meer over lezen in ons cookiebeleid, artikel 5 van dit document. Ten derde zullen wij de gegevens die u meegaf via ons contactformulier ook gebruiken voor direct marketing berichten in het geval u hiermee akkoord ging. Hierover kan u meer lezen in artikel 2 van dit document.

Artikel 2 – Verwerkingsgrond

Voor het verzamelen van de in artikel 1 vernoemde gegevens zal Lucidus de toestemming vragen van de betrokkene bij het verzamelen van deze gegevens, zoals bepaald in AVG art 6 §1 a). Zoals vermeld in dit artikel kan de betrokkene te allen tijde zijn toestemming intrekken, hetgeen de verdere verwerking van de gegevens waarvoor toestemming werd gevraagd niet meer toelaat. De intrekking van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die dateert van voor de intrekking van de toestemming. Het intrekken van de toestemming kan gebeuren door een e-mail te sturen naar privacy@bewire.be.

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, wel aan verwerkers die het inzamelen van de data en het rapporteren daarvan aan Lucidus faciliteren. Lucidus garandeert dat met deze verwerkers verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten conform AVG art 28 en dat deze enkel verwerkte worden binnen de Europees Economische Ruimte.

Artikel 3 – Rechten van de betrokkenen

In het kader van deze verwerking, kan de betrokkene de hieronder vermelde rechten inroepen. Teneinde het uitoefenen van deze rechten kan er contact opgenomen worden met Lucidus per e-mail via privacy@bewire.be.

 • Recht op inzage
  Conform AVG artikel 15 heeft de betrokkene het recht om informatie betreffende de verwerking alsook de verwerkte gegevens zelf op te vragen.
 • Recht op rectificatie
  Conform AVG artikel 16 heeft de betrokkene het recht om de van deze verwerkte gegevens te verbeteren waar gegevens foutief blijken te zijn.
 • Recht op verwijdering
  Conform AVG artikel 17 heeft de betrokkene het recht om verwijdering van deze verwerkte gegevens aan te vragen in het geval er voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt zijn toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  • Wissing van de persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
  • Het kan evenwel zijn dat om bepaalde redenen er niet kan of moet worden overgegaan tot verwijdering, in welk geval dit zal worden meegedeeld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Conform AVG artikel 20 heeft de gebruiker die toestemming heeft gegeven voor de verwerking en waarbij de verwerking gebeurt via geautomatiseerde procedés het recht om de gegevens op te vragen in een machine-leesbaar formaat. Het precieze formaat kan bepaald worden door de Lucidus.
 • Recht om klacht in te dienen bij de data-beschermingsautoriteit
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om klacht in te dienen bij de Belgische data-beschermingsautoriteit (DPA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.
 • Recht om de verwerking te beperken
  Conform AVG artikel 18 heeft de betrokkene het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, indien:
  • De juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt en dit gedurende een periode die Lucidus in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • De verwerking is onrechtmatig en daardoor om beperking van het gebruik van persoonsgegevens gevraagd wordt;
  • De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, en dit verzoek wordt nog beoordeeld.
 • Conform AVG artikel 7 (2) heeft de betrokkene het recht om de toestemming die deze gegeven heeft terug in te trekken.

Artikel 4 – Retentiebeleid

De identificatiegegevens die via het contactformulier werden toegezonden zullen hetzij na intrekking van de toestemming, hetzij na een periode van 2 jaar verwijderd worden. De termijn van 2 jaar is bepaald, rekening houdend met het feit dat deze gegevens gebruikt zullen worden voor verdere communicatie, hetgeen mogelijk is tot 2 jaar na het invullen van deze gegevens. Betreffende de tracking gegevens, deze zullen verwijderd worden na 2 jaar, omdat deze termijn nodig is voor het maken van statistieken op basis van de welke verbeteringen aan de website worden doorgevoerd. Gelet op het feit dat deze gegevens geanonimiseerd zijn, is het niet mogelijk om ze te verwijderen indien de toestemming daarvoor ingetrokken wordt.

Artikel 5 – Cookiebeleid

Lucidus gebruikt cookies om content te personaliseren, advertenties, om social media services te kunnen gebruiken en trafiek op onze website te monitoren. We delen informatie over uw surfgedrag met onze social media, advertising en analytics partner die deze informatie mogelijk combineren met informatie die je hen reeds hebt gegeven door het gebruik van hun diensten.

Als je op onze website komt, vragen we u uw toestemming om al onze cookies te accepteren. Zonder deze cookies kan de website niet functioneren.

Noodzakelijke & functionele cookies

De First Party Cookies, met name de cookies door Lucidus zelf geplaatst wat betreft deze website, zijn:

 • viewed_cookie_policy: deze cookie is nodig om bij te houden welke cookies we op uw apparaat mogen plaatsen (bewaartermijn: 1 jaar)

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies op deze website, met name:

 • _gat, _ga, _gid, _glc_au: Het gebruikersbezoek op Lucidus.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op bewire.be te optimaliseren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegevens worden gedeeld. (permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar)
 • fr: cookie geplaatst door Facebook. Deze cookie wordt geplaatst voor Facebook advertising (bewaartermijn: 3 maanden);
 • _hjIncludedInSample: Om inzicht te krijgen in het klik-, scrol- en kijkgedrag van de bezoekers, gebruiken we Hotjar cookies. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina’s en sessies te volgen. Deze sessie cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef;


Ga naar de homepage